نحوه ی خرید

بعد از ثبت سفارش مشتری باید منتظر باشد تا با آن تماس گرفته شود و بعد از تایید سفارش قابلیت پرداخت برای آن فعال شده و بعد از پرداخت سفارش خرید پایان میابد.

بعد از ثبت اولیه سفارش، اپراتور به منظور تایید سفارش با شما تماس خواهد گرفت که یکی از مواردی که به توافق خواهد رسید نحوه ی ارسال خواهد بود.